Regulamin

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Witryna internetowa dostępna pod adresem www.browarzascianki.pl (dalej: Witryna) administrowana jest przez spółkę pod firmą Browar Zaścianki Sp. z o.o.(dalej również Browar) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000721786.

 2. Browar posiada ważne i aktualne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A – w tym piwa – w punkcie sprzedaży detalicznej usytuowanym w sklepie stacjonarnym mieszczącym się w Zaściankach przy ul. Jacka Soplicy 26/1, które to napoje alkoholowe przeznaczone są do spożycia poza miejscem sprzedaży.

 3. Niniejszy Regulamin ustanawia normy regulujące sposób działania Witryny oraz świadczonych na niej drogą elektroniczną usług w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344).

 4. Dostęp do aktualnej i integralnej treści Regulaminu Browar zapewnia pod adresem www.browarzascianki.pl

 5. Kontakt z Browarem: Browar Zaścianki Sp. z o.o., ul. Jacka Soplicy 26/1, 15-521 Zaścianki, e-mail: krzysztof@browarzascianki,pl, tel.: +48 500 088 972.

 6. Przedstawiane na Witrynie ogłoszenia, cenniki czy inne informacje handlowe, nie stanowią oferty.

 7. Uzyskanie dostępu do zawartych w Witrynie treści dotyczących Produktów uzależnione jest od spełnienia przez Użytkownika wskazanych poniżej warunków:

  1. podania przez Użytkownika informacji na temat ukończenia przez Użytkownika 18 roku życia;

  2. zaakceptowania przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.

 1. Miejscem zawarcia umowy jest wyłącznie punkt sprzedaży detalicznej usytuowany w sklepie stacjonarnym Browaru.

 2. Browar nie wykonuje wysyłki Produktów objętych Rezerwacją do miejsca wskazanego przez Użytkownika.

 3. Wydanie zarezerwowanego towaru następuje wyłącznie w stacjonarnym punkcie sprzedaży tj. ul. Jacka Soplicy 26/1, 15-521 Zaścianki.

 

§ 2

Słowniczek

 1. Administrator danych osobowych - Browar Zaścianki Sp. z o.o., (dalej również Browar) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000721786, NIP: 9662119302;

 1. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej z Browarem, niezwiązanej bezpośrednio z jego (Konsumenta) działalnością gospodarczą lub zawodową;

 2. Konto - funkcjonalność Witryny umożliwiająca dokonywanie rezerwacji, dostęp do danych Użytkownika z możliwością ich modyfikacji zgodnie z niniejszym Regulaminem;

 3. Platforma internetowa - realizowana za pomocą Witryny usługa elektroniczna przeznaczona do Rezerwacji Produktów dostępnych w sklepie stacjonarnym;

 4. Produkty - produkowane przez Browar rzeczy ruchome, w szczególności butelkowane wyroby alkoholowe o zawartości do 7% alkoholu, w tym w szczególności różnego rodzaju piwa;

 5. Regulamin - niniejszy regulamin, dostępny na stronie www…

 6. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Witryny, a w szczególności dokonuje rezerwacji Produktów w Witrynie, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie;

 7. Sklep - stacjonarny punkt sprzedaży prowadzony przez Browar, mieszczący się przy ul. Jacka Soplicy 26/1, 15-521 Zaścianki, objęty ważnym i aktualnym zezwoleniem wydanym przez uprawniony organ na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A - w tym piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

 8. Rezerwacja - usługa świadczona przez Browar polegająca na umożliwieniu dokonania przez Użytkownika rezerwacji konkretnego Produktu lub Produktów celem ich ewentualnego późniejszego nabycia na warunkach ustalonych podczas Rezerwacji. Założenie Rezerwacji jest tożsame ze złożeniem Browarowi przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem Rezerwacji.

 9. Witryna - prowadzona w sieci www w języku polskim strona internetowa, w ramach której działa między innymi Platforma internetowa przeznaczona do dokonywania Rezerwacji Produktów, w ramach której świadczone są także inne usługi, dostępna pod adresem www…

§ 3

Informacje podstawowe i techniczne

 1. Poprzez Witrynę Browar oferuje m.in.:

  1. prowadzenie własnego Konta przez Użytkownika;

  1. możliwość dokonywania Rezerwacji;

  2. obsługę procesu Rezerwacji;

  3. dostęp do historii dokonywanych Rezerwacji;

  4. dostęp do danych podanych przy rejestracji.

 1. Rejestracja Konta w Witrynie jest dobrowolna i bezpłatna, aczkolwiek niezbędna dla możliwości otrzymywania usług świadczonych poprzez Platformę internetową.

 2. Przystąpienie przez Użytkownika do czynności faktycznych warunkujących możliwość skorzystania z usług świadczonych w ramach Witryny i Platformy internetowej, zobowiązuje go do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz wszelkich relewantnych w tym zakresie przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Do korzystania z usług oferowanych w Platformie internetowej oraz przeglądania treści Witryny, składania zamówień i korzystania z indywidualnego konta w Witrynie, wymagane jest spełnienie następujących, minimalnych warunków technicznych:

  1. posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

  1. posiadanie przeglądarki internetowej z aktualnymi wtyczkami shockwave flash, Java oraz wyłączone programy blokujące treści na stronie np.. AdBlock: Mozilla Firefox, Opera, Google, Chrome, Internet Explore

  2. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;

 1. Zakazuje się korzystania z Witryny, w tym z Platformy internetowej, niezgodnie z obowiązującym prawem oraz niezgodnie z Regulaminem, a w szczególności: podszywania się pod dane innej osoby, korzystanie z instrumentów płatniczych innej osoby, naruszania praw Browaru lub osób trzecich, jak również dostarczania treści niezgodnych z dobrymi obyczajami lub z obowiązującym prawem.

§ 4

Rejestracja

 1. Rejestracja przebiega w następujących krokach:

  1. na stronie Browaru aktywacja okna dialogowego z formularzem rejestracji;

  2. akceptacja postanowień Regulaminu, złożenie oświadczenia o ukończeniu 18 roku życia i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,  wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Browar danych osobowych, jak również na otrzymywanie korespondencji elektronicznej w przedmiocie funkcjonowania Witryny i świadczonych za jej pomocą usług, na podany adres poczty elektronicznej;

  3. utworzenie Konta z loginem i hasłem.

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieoznaczony, przy czym każdy Użytkownik może w dowolnym momencie dokonać dezaktywowania Konta, co oznaczać będzie wypowiedzenie umowy.

§ 5

Rezerwacja

 1. Rezerwacja przyjmowane są poprzez Platformę internetową dostępną w Witrynie prezentującej informacje handlowe o Produktach Browaru. Informacja o Produktach przedstawiona na Platformie internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KC.

 1. Treści udostępnione na Platformie internetowej stanowią jedynie informację o Produktach możliwych do nabycia w Browarze po złożeniu Rezerwacji przez Użytkownika.

 2. Miejscem zawierania umów i wydawania Produktów jest wyłącznie punkt sprzedaży detalicznej usytuowany w sklepie stacjonarnym mieszczącym się przy ul. Jacka Soplicy 26/1, 15-521 Zaścianki.

 3. Dodanie Produktu do koszyka i dokończenie procesu rezerwacji jest równoznaczne z Rezerwacją Produktu umożliwiającą jego odbiór i nabycie wyłącznie w Browarze przy ul. Jacka Soplicy 26/1, 15-521 Zaścianki.

 4. Podczas Rezerwacji Użytkownik powinien wybrać:

  1. rodzaj Produktów objętych Rezerwacją,

  1. ilość Produktów objętych Rezerwacją,

  2. preferowany termin odbioru,

  3. preferowany sposób płatności, przy czy w sytuacji odbioru zarezerwowanych Produktów przez inną osobę niż Użytkownik płatność odbywa się przelewem bankowym, lub za pośrednictwem platformy płatności tPay, PayU lub PayPal.

  4. Preferowany sposób odbioru, tj. Bezpośrednio lub za pośrednictwem umocowanej osoby trzeciej (np. kuriera);

 1. Platforma jest skierowana wyłącznie dla osób pełnoletnich, a Rezerwacja może być dokonywana wyłącznie przez Użytkowników, którzy złożyli oświadczenie o swojej pełnoletności i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

 2. Po poprawnym wypełnieniu i zatwierdzeniu przez Użytkownika formularza Rezerwacji Browar przystąpi do realizacji Rezerwacji.

§ 6

Odbiór Produktów objętych Rezerwacją

 1. Odbiór Produktów objętych Rezerwacją następuje tylko i wyłącznie w Sklepie w dniach i godzinach funkcjonowania podawanych na Witrynie.

 1. Browar dołoży wszelkich starań, aby objęte Rezerwacją Produkty zostały przygotowane do odbioru w terminie do trzech dni roboczych.

 2. W przypadku gdyby przygotowanie Produktów objętych Rezerwacją w terminie trzech dni nie było możliwe Browar niezwłocznie poinformuje Użytkownika poprzez wybrany przez Użytkownika kanał kontaktu (telefon, e-mail).

 3. Przygotowane do obioru Produkty objęte Rezerwacją zostaną prawidłowo zapakowane oraz będą wolne od wad.

 4. Browar nie dokonuje wysyłki ani dostawy Produktów objętych Rezerwacją. W przypadku niemożności odbioru osobistego Użytkownik we własnym imieniu i na własną rzecz może zlecić odbiór Produktów objętych Rezerwacją ze Sklepu osobie trzeciej świadczącej usługi kurierskie (kurierowi). W przypadku wybrania przez Użytkownika opcji odbioru Produktów przez osobę trzecią wydanie Produktów objętych Rezerwacją Użytkownikowi następuje w momencie wydania ich przez Browar osobie upoważnionej przez Użytkownika (kurierowi).

 5. Prawo własności Produktów objętych Rezerwacją przechodzi na Użytkownika już z chwilą wydania ich przez Browar wyżej wymienionej osobie upoważnionej (kurierowi).

 6. W przypadku zlecenia kurierowi odbioru Produktów objętych Rezerwacją, Użytkownik wyraża zgodę na to, aby kurier potwierdził tożsamość i pełnoletniość Użytkownika (lub osoby upoważnionej przez Użytkownika) podczas przekazywania Produktów, jak również wyraża zgodę na to, że kurier będzie mógł odmówić przekazania Produktów w razie stwierdzenia, że Użytkownik (lub osoba przez niego upoważniona) jest niepełnoletni lub nietrzeźwy. W razie zaistnienia takich okoliczności dochodzi do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie wszystkich Produktów i ze skutkiem natychmiastowym.

 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, iż bez względu na wybraną opcję odbioru Produktów, Produkty mogą być przekazane wyłącznie osobie trzeźwej i pełnoletniej.

 8. Browar zastrzega sobie prawo podjęcia dodatkowych kroków w celu weryfikacji danych wprowadzonych przez Użytkownika w formularzu Rezerwacji, w tym kontaktu telefonicznego z Użytkownikiem.

 9. Umowa sprzedaży Produktów pomiędzy Użytkownikiem a Browarem zawierana jest wyłącznie w Sklepie. W szczególności umowa taka nie jest zawierana w Witrynie ani też w Platformie internetowej.

 10. Browar zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Rezerwacji oraz jej anulowania z powodu:

  1. wyczerpania asortymentu, którego Rezerwacja dotyczy,

  1. Niedokonanie odbioru objętych Rezerwacją Produktów w terminie dłuższym niż 14 dni, licząc od wskazanego przez Użytkownika dnia odbioru,

  2. Uniemożliwienie lub utrudnienie stwierdzenia pełnoletniości lub trzeźwości osoby, której mają być przekazane Produkty objęte Rezerwacją.

§ 7

Płatność za Produkty objęte Rezerwacją

 1. Wszelkie zamieszczane w Witrynie informacje dotyczące cen podawane są w walucie polskiej w ujęciu brutto. Ceny podawane są za 1 butelkę danego Produktu o objętości 0,5 litra, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

 1. Płatności dokonywane są przy odbiorze Produktów gotówką lub kartą płatniczą zaś – w przypadku odbioru Produktów przy pomocy kuriera – przelewem bankowym za pośrednictwem platformy płatności tPay, PayU lub PayPal.

§ 8

Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu objętego Rezerwacją Użytkownik ma prawo złożyć reklamację.

 1. Braki ilościowe lub uszkodzenia opakowań powinny zostać zgłoszone najpóźniej przy objęciu Produktów w posiadanie.

 2. Reklamacje mogą być zgłaszane:

 1. na adres e-mail: krzysztof@browarzaścianki.pl,

 2. za pomocą Witryny,

 3. na piśmie na adres Browaru.

 1. Browar rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni daty jej otrzymania i powiadomi Użytkownika wybranym przez Użytkownika kanałem komunikacji (telefonicznie, mailowo, pocztą tradycyjną).

 2. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie zgodnie z dyspozycją klienta.

§ 9

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z obowiązującym prawem Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia bez podania jakichkolwiek przyczyn od umowy zawartej na odległość, zawartej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w każdym czasie, w tym w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.

 1. W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa powyżej, Użytkownik powinien poinformować Browar o swojej decyzji o odstąpieniu. Za poinformowanie o takiej decyzji uważana jest również rezygnacja z Usług w jakikolwiek sposób, dokonana w okresie wskazanym w ustępie poprzedzającym.

 2. Użytkownik może również odstąpić od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego z wykorzystaniem danych kontaktowych Browaru, wskazanych w Regulaminie, na przykład wysyłając stosowne pismo listownie.

 3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia Użytkownik może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wzór takiego formularza dostępny jest pod adresem URL: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/827/1 (wymagany jest program do odczytywania dokumentów w formacie PDF, np. Adobe Acrobat Reader). Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.

 4. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy, określonego w § 9 ust. 1 powyżej wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Użytkownikowi uprawnienia do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 5. W przypadku otrzymania przez Browar oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Użytkownika, Użytkownik nie jest obciążany jakimikolwiek kosztami.

§ 10

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Browar Zaścianki Sp. z o.o., ul. Jacka Soplicy 26/1, 15-521 Zaścianki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000721786, NIP: 9662119302.

 1. Z Administratorem można skontaktować się poprzez:

 1. mailowo: krzysztof@browarzascianki.pl

 1. telefonicznie: + 48 500 088 972,

 2. listownie na adres ul. Jacka Soplicy 26/1, 15-521 Zaścianki

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

  1. realizacja umowy, gdzie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. B RODO;

  2. realizacja ciążących na Administratorze obowiązków, gdzie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO dotyczący wystawiania i przechowywania faktur, paragonów oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje;

  3. Realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. F RODO dotyczący m.in.: ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;

  4. Prowadzenie Konta w Witrynie gdzie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. A RODO - zgoda osoby.

 1. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora:

  1. dostępu do danych osobowych;

  1. prawo ich sprostowania;

  2. usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

  3. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 1. Ma Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 2. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody na Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w każdym czasie.

 3. Państwa dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przedawnienia roszczeń oraz dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatnim roku i problemów z doręczeniem, liczony od końca roku w którym umowa wygasła dla określenia jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

 5. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa, Państwa dane mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów:

  1. dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne,

  1. dostawcom usług prawniczych i doradczych wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń,

  2. podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia,

  3. biuro rachunkowe.

 1. Państwa dane mogą być również przekazane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

 2. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Unii Europejskiej.

 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich braku nie będziemy mogli realizować usług Rezerwacji czy też prowadzenia Konta.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Browar zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom poprzez Witrynę i będą wymagały każdorazowej akceptacji Użytkownika. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.

 2. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Ewentualne spory związane z funkcjonowaniem Witryny będzie się rozwiązywać polubownie w drodze dwustronnej, poufnej i udokumentowanej wymiany informacji.

 4. W ramach Witryny Browar stosuje tzw. pliki cookies. Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień dotyczących wyżej wymienionych plików oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies, przy czym Browar zastrzega, że może powodować to utrudnienia w funkcjonowaniu Witryny, za które Browar nie ponosi odpowiedzialności.